Dziś jest: czwartek, 20-01-2022, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Biuletyn Informacji Publicznej

Historia PSP 31 w Opolu


Historia powstania Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach według informacji kronikarskiej sięga roku 1830. Była to wówczas szkoła katolicka, pod patronatem królewskim. Pracował w niej jeden nauczyciel wraz z pomocnikiem. Jak dowiadujemy się z kroniki od 01.04.1911 r. Szkoła odeszła od zarządu kościelnego. W tym także roku budynek, w którym mieszkali nauczyciele został adaptowany na szkołę. Rozbudowano klatkę schodową i urządzono osiem pomieszczeń klasowych. Budynek w którym mieszkał dyrektor szkoły został rozebrany a on zamieszkał w nowym budynku.
W roku szkolnym 1911 uczyło się w szkole 515 uczniów i pracowało siedmiu nauczycieli.

Następną rozbudowę szkoły datuje się w 1934 r. Kiedy to rozpoczęto budowę budynku mieszczącego cztery klasy (dzisiejsze przedszkole). Budowę ukończono 1 maja 1935 r.

W roku 1936 za rządów Adolfa Hitlera zmieniono nazwę naszej miejscowości z Czarnowanz na Klosterbuck.

Liczba uczniów w latach 1912 do 1936 wahała się od 400 do 600, natomiast uczyło w szkole średnio 8 nauczycieli.

Z kroniki dowiadujemy się, że szczególna germanizacja mieszkańców nastąpiła w okresie dyktatury Hitlera. Stanowiska nauczycieli obsadzano tylko rdzennymi Niemcami.

Posiadana przez szkołę Kronika pisana w pięknym niemieckim gotyku kończy się na roku 1941, gdyż pozostała jej część z lat wojennych została zniszczona.

Był rok 1945. Władze polskie obejmowały Śląsk i organizowały życie gospodarcze, polityczne i kulturalne na terenie ówczesnego powiatu opolskiego. W dniu 9 kwietnia 1945 roku przybył do Czarnowąs Antoni Janik nauczyciel z Częstochowy aby organizować tutejszą szkołę. Wieś robiła przykre wrażenie, była poważnie wypalona i zniszczona. Taki sam opłakany widok przedstawiała szkoła. Ówczesny Wójt Józef Słota dostarczył spis dzieci w wieku szkolnym. Wspólnie z kierownikiem szkoły i mieszkańcami rozpoczął remont szkoły. Dnia 16 kwietnia 1945 przybyła pierwsza grupa nauczycieli, a 20 kwietnia rozpoczęto już naukę w trzech zespołach. Wśród dzieci 80% nie znało języka polskiego zupełnie lub bardzo słabo. Praca była ciężka, uczono przeważnie języka polskiego, śpiewu i historii. W tym roku uczono do 15 lipca.

Pierwszy prawdziwy nowy rok szkolny 1945-46 rozpoczęto 3 września1945r. uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym. Do pracy szkolnej przystąpiło 6 nauczycieli. Naukę zorganizowano w ośmiu klasach w tym dwóch pierwszych. W grudniu 1945 r. ,z okazji otwarcia mostu na Małej Panwi został zaproszony przez kierownika do szkoły Wojewoda ,któremu pokazano w jak ciężkich warunkach pracują nauczyciele i uczą się dzieci. Wojewoda uznał, że pomoc jest niezbędna. Pokryto wówczas dach na szkole, który został zrujnowany w czasie działań wojennych. W czasie roku szkolnego urządzono wiele imprez dochodowych na cele szkoły. Również w tym roku udaje się zorganizować Komitet Rodzicielski. Przy jego pomocy i miejscowego społeczeństwa ufundowano szkole sztandar, który został poświęcony dnia 6 czerwca 1946r. W następnych latach szkolnych było już 13 zespołów klasowych , uczniów około 500. Brali oni udział w dożynkach w Opolu oraz wystawiano różne baśnie dla mieszkańców wsi. W miesiącu kwietniu 1946r. został zarejestrowany w Warszawie pierwszy w Polsce LZS, którego założycielem i pierwszym prezesem był kierownik szkoły Antoni Janik - wielki pasjonat sportu. Kończono remont szkoły, jej obejścia, jak również przystąpiono do poszerzania boiska i budowy sceny na wolnym powietrzu. W szkole najżywotniejszą organizacją było PCK, która pod reżyserią swej opiekunki K. Janik wystawiła baśń 'Kopciuszek", a za zarobione pieniądze zakupiono pierwsze radio do świetlicy oraz przeznaczono na wycieczkę do Częstochowy. W latach powojennych do szkoły uczęszczali uczniowie z Domu Dziecka, który prowadziły siostry Jadwiżanki z miejscowego klasztoru. Już w roku 1947-48 wyjątkowa liczba bo około 20% młodzieży wybrała szkoły średnie: ogólnokształcącą , handlową i liceum pedagogiczne. W tymże roku została zlikwidowana klasa ósma. W latach 1948 - 50 następowało dalsze porządkowanie terenów wokół szkoły, budowa boisk do koszykówki i siatkówki oraz urządzanie biblioteki szkolnej. Pracuje już jedenastu nauczycieli a uczniów jest około 500. Na terenie szkoły działają takie organizacje jak: SKO, PCK, Koło Odbudowy Warszawy. W czasie wakacji najbiedniejsze dzieci wyjeżdżają na kolonie letnie TPD do Henrykowa. W roku szkolnym 1950/51 dokładnie w listopadzie następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Miejsce Antoniego Janika zajmuje Józef Rogulski. W latach 1950-60 liczba uczniów zmalała do 200. Na początku lat 50 tych zorganizowano harcerstwo. Drużyny prowadzone były przez etatowych pracowników. Harcerze pracowali przy urządzaniu Spółdzielni Produkcyjnej w Borkach, brali udział w pracach polowych i sadzeniu lasu. Również w tych latach uczniowie zaczęli zdobywać wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach na szczeblu rejonu i województwa. W 1954-55 chór prowadzony przez panią Chojnicką J zdobył drugie miejsce w Województwie. Koło techniczne prowadzone przez J. Rogulskiego brało udział w centralnej olimpiadzie technicznej. Koło sportowe startowało w igrzyskach harcerskich . 19 uczniów zakwalifikowało się do finałów wojewódzkich a jedna do centralnych. Koło to prowadzili K.Janik i N.Porst. Po raz pierwszy w 1959r. obchodzono w naszym kraju Dzień Nauczyciela. W tym samym roku w pierwszych dniach listopada zorganizowano w szkolę Spółdzielnię Uczniowską. Co rok studenci Studium Nauczycielskiego w Opolu odbywali w naszej szkole praktykę. W latach 1960-70 liczba uczniów sukcesywnie zwiększa się od 200 do 500. W 1961r. specjalna komisja budowlana stwierdziła , że budynek starej szkoły nadaje się do kapitalnego remontu. Rozebrane zostają stare piece kaflowe i przeprowadzony zostaje remont stropów i klatki schodowej. W jesieni 1961 szkoła otrzymuje pierwszy telewizor podarowany od "Huty Batory" z Chorzowa, która od kilku lat korzysta z budynków szkolnych w okresie wakacji letnich, urządzając dla dzieci hutników kolonie. W związku z przedłużającym się remontem "starej szkoły" nauka odbywa się oprócz nowej szkoły w świetlicy gromadzkiej oraz w "Arendzie". W roku szkolnym 1964-65 szkole przyznano "Złotą odznakę" jako wyróżnienie w konkursie PKO w skali województwa. Również chór szkolny prowadzony przez J.Chojnicką zdobywa szereg pierwszych miejsc na szczeblu powiatu i województwa.

Od 1965 r. zaczynają uczęszczać uczniowie kl. V,VI,VII ze szkoły w Borkach. W następnych latach w szkole wprowadza są koła przedmiotowe. W tych latach bardzo aktywnie pracuje Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem Józefa Klemensa - doskonałego i niezmordowanego organizatora wielu wspaniałych imprez. Również duży wkład finansowy na zakup książek do biblioteki i pomocy naukowych wniósł Komitet. W szkole w dalszym ciągu działa harcerstwo, Szkolne Koło Budowy Szkół. To ostatnie pod opieką A.Kluza zebrało tak dużą kwotę pieniędzy, za którą zajęło 2-gie miejsce na szczeblu powiatu. Coraz większa ilość młodzieży stara się o przyjęcie do szkół średnich z pozytywnym rezultatem. Od roku szkolnego 1969-70 zostaje utworzony etat z-cy dyrektora, którym zostaje Materniak Halina. 18 listopada na spotkaniu z rodzicami zawiązuje się komitet rozbudowy szkoły. Zostaje opracowany projekt przebudowy "nowej szkoły" ,który nigdy nie został zrealizowany. W szkole działają takie organizacje jak: LOP, LOK, PCK, Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Spółdzielnia Uczniowska oraz koła przedmiotowe matematyczne, biologiczne, fizyczne, plastyczne, techniczne, SKS, PS. W roku szkolnym 1971-72 E. Stachowska, A. Kowalińska oraz A. Janik urządzają dla mieszkańców wspaniały turniej kopernikowski połączony z konkursami i inscenizacją o naszym wielkim uczonym. Nagrody za zwycięstwo w turnieju ufundował GS. W tym samym roku odchodzi na emeryturę J. Rogulski , a jego miejsce zajmuje mgr Władysław Byczko - dotychczasowy nauczyciel matematyki. Szkoła przez trzy lata pełni rolę Gminnej Zbiorczej Szkoły. W 1974 roku zostaje zlikwidowana Gmina w Czarnowąsach i również szkoła zbiorcza. Dyrektor W. Byczko przechodzi do pracy w ZNP. Pani H. Materniak przeprowadza się do Częstochowy. W 1975 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Krystyna Dawidowska, która przeprowadziła się z Pokoju. Jej zastępcą zostaje mgr Elżbieta Stachowska obecna dyrektor szkoły. W 1973 roku rozpoczyna się budowa Elektrowni "Opole". Zmienia się krajobraz wsi. Pierwsze biura budowy znajdują się w stylowej "Arendzie" obok szkoły, która później zostanie wyburzona , a w jej miejsce wybudowany zostanie hotel robotniczy. Następuje regulacja rzeki Mała Panew. Na miejscach boisk i terenów rekreacyjnych zostaje wznoszony budynek szkolny, który ma służyć elektrowni jako szkoła przyzakładowa. Społeczeństwo wsi jest głęboko niezadowolone. Pisze różne petycje do władz miejscowych i wojewódzkich. Sprawa nie zostaje pozytywnie załatwiona. Dopiero petycja do Rady Państwa powoduje, że władze elektrowni i miejscowi decydenci zmieniają decyzję. W 1978 roku po wielu przeróbkach adaptacyjnych uczniowie otrzymują nowy dwupiętrowy budynek szkolny , jak na owe czasy bardzo przestronny i nowoczesny. Również przez wiele lat firma budująca elektrownię jest opiekunem szkoły. Lata osiemdziesiąte, a właściwie ich koniec to wielkie zmiany polityczne w naszym kraju. Za zmianami ustrojowymi ruszyły zmiany gospodarcze. Już w roku 1981 kiedy ogłoszono stan wojenny niewielu wierzyło w to co miało nastąpić w 1989 roku. W naszej szkole życie biegło normalnym torem. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej , której koszt pokrył fundusz gminy. Zostaje ona oddana do użytku w 1988. Jest to największa sala w całej gminie. Mogą nam jej pozazdrościć niektóre szkoły miejskie. W 1986 roku szkoła włączyła się do obchodów 40-lecia pierwszego klubu sportowego w Polsce LZS "Swornica". Przy okazji tych obchodów udaje się nam wyasfaltować boisko szkolne i urządzić na nim boisko do piłki ręcznej. Również w tym czasie całe boisko zostaje obsadzone topolami. W 1985 roku obchodzono uroczyście 40-lecie szkoły i rozpoczęto pracę nad nadaniem szkole imienia niemieckiego przywódcy komunistów Ernsta Thalmana. Nawiązano kontakty z władzami i szkołami w Falkensee w okręgu poczdamskim NRD. W dniu 18 października 1986 roku szkole nadano imię Ernsta Thalmana. Rozpoczęła się wymiana grup kolonijnych, wizyty i rewizyty władz i nauczycieli. W szkole urządzono Izbę Regionalną, która istnieje do dnia dzisiejszego. Każdy gość odwiedzający szkołę chętnie do niej zagląda. Minęło parę lat. W 1989 roku po wyborach zmienia się oblicze naszego kraju. Imię szkoły zaczyna się nie podobać Radzie Pedagogicznej oraz rodzicom. W 1990 roku szkoła przestaje mieć imię. Również w tym samym roku szkoła przechodzi pod Samorząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Rozpoczyna się nowy etap szkoły samorządowej. W 1991 roku odchodzi na emeryturę dyrektor mgr K. Dawidowska. Pełni obowiązki wybrana jednogłośnie przez Radę Pedagogiczną mgr E. Stachowska. Zastępcą dyrektora zostaje mgr Cz. Bil. W lutym 1992 roku zostaje ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły wg obowiązujących przepisów. Po przeprowadzeniu konkursu dyrektorem zostaje w dalszym ciągu mgr E. Stachowska. Lata 1990-95 to lata dużych zmian w kraju i również w szkole. Do szkoły po prawie 35 latach wraca religia. Również rok po roku zaczyna wchodzić do klas V- VIII j. niemiecki w miejsce j. rosyjskiego. Coraz dotkliwiej szkoła odczuwa brak pieniędzy , co jest zjawiskiem ogólnopolskim. W szkole pojawia się nowy organ w miejsce Komitetu Rodzicielskiego - Rada Rodziców. Zaczynamy prowadzić działalność gospodarczą. Sukcesywnie w latach 90-95 zmniejsza się liczba uczniów w naszej szkole od 500 do 370. Związane jest to z dużą emigracją społeczeństwa Czarnowąsów na zachód. Obecnie w szkole uczy się 358 uczniów z miejscowości Czarnowąsy, Krzanowice, Opole - Wróblin, Borki i Świerkle. Jest to jedna z największych placówek w gminie. Pracuje 30-tu nauczycieli i 8 osób obsługi. Funkcjonuje świetlica , która oprócz swojej działalności opiekuńczej prowadzi stołówkę szkolną. Na przestrzeni 50 lat wielu naszych absolwentów uzyskało wysokie kwalifikacje zawodowe. Są nimi profesorowie uczelni, lekarze nauczyciele, inżynierowie, oraz wiele wartościowych i cenionych osób w kraju i zagranicą. Wszyscy pamiętają pierwsze lata nauki z których wynieśli podstawy do rozwoju i kształcenia swojej osobowości.

W ostatnich latach około 80% uczniów zdaje pomyślnie egzaminy do szkół średnich . Wielu z nich również studiuje.

Od 1 września 1999 r. zostało utworzone uchwałą Rady Gminy Gimnazjum.

W ciągu ostatnich piętnastu lat w szkole doszło do wielu zmian organizacyjnych. Przede wszystkim w wyniku reformy oświaty powołano do życia Publiczne Gimnazjum, które wraz z Publiczną Szkołą Podstawową połączono w Zespół Szkół w Czarnowąsach. Natomiast w 2005 roku na skutek niżu demograficznego zamknięta została filia naszej szkoły w Świerklach. Dużym wyzwaniem był remont starej szkoły, który spowodował całoroczne wędrówki uczniów klas I-III szkoły podstawowej pomiędzy klasztorem, a głównym budynkiem naszej placówki. Ze względu na remont, zaistniała także konieczność wygospodarowania miejsca dla obu klas IV. Uczyły się one w zaadoptowanej na ten cel czytelni oraz izbie tradycji. Na okres remontu funkcjonowanie czytelni zostało ograniczone, natomiast izba tradycji zlikwidowana. Obecnie przywrócono ją w odnowionej i na nowo urządzonej sali. Możemy więc uznać, że mimo różnych zawirowań szkoła wypełniała swoje zadania.
       W latach 1995-1999 do szkoły w Czarnowąsach uczęszczało 350-380 dzieci. Działały liczne koła przedmiotowe. Było wśród nich koło polonistyczne, matematyczne, chemiczne, geograficzne, plastyczne, muzyczne, informatyczne i regionalne. Niezwykle efektywne okazały się zajęcia Szkolnego Koła Sportowego i Szkolnego Koła PCK. Prowadzono nadobowiązkowe lekcje języka niemieckiego i angielskiego oraz gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną, funkcjonowała świetlica i stołówka szkolna.
Uczniowie odnosili liczne sukcesy w różnych dziedzinach. Triumfowali m.in. w konkursach plastycznych ("Moje marzenie – trzeźwość", "Majówka w skansenie") oraz we współzawodnictwie sportowym. W roku szkolnym 1995/1996 chłopcy zdobyli złoty medal, a dziewczęta medal brązowy na Wojewódzkich Igrzyskach Szkół Wiejskich. W tym samym roku uczennice klas ósmych zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego konkursu polonistycznego. Trzy lata później ( rok szkolny 1998/1999 ) uczennica szkoły podstawowej zajęła II miejsce w konkursie recytatorskim organizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Inny uczeń zajął wówczas II miejsce w wojewódzkim finale konkursu recytatorskiego "Młodzież recytuje poezję śląską".
W tym okresie nauczyciele rozpoczęli realizację innowacji. Dużym sukcesem okazał się program edukacji ortograficznej, prowadzony w ciągu kilku lat w klasach I-III. Jego efektem był przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 1996/1997 Gminny Konkurs Ortograficzny. Stał się on imprezą cykliczną, organizowaną do dziś. W ramach edukacji regionalnej odbywał się natomiast Międzyszkolny oraz Szkolny Konkurs Kroszonkarski.
Aktywnie działała wówczas Rada Rodziców, która wraz z nauczycielami organizowała festyny z okazji Dnia Dziecka. W roku szkolnym 1997/1998 pokryła koszty koncertu z tej okazji, który odbył się w opolskim amfiteatrze. Ponadto Rada Rodziców systematycznie przekazywała fundusze na dofinansowanie wycieczek szkolnych, zakup książek do biblioteki, na nagrody oraz pomoce dydaktyczne.
W omawianych latach bardzo efektywnie pracował Samorząd Szkolny, który zorganizował wiele imprez, m.in.: powitanie wiosny, Święto Ziemi, Walentynki, konkurs wielkanocny i ekologiczny. Przeprowadził zbiórki pieniędzy w ramach różnych akcji charytatywnych („Wszystko dla dzieciaka", WOŚP i inne).
Nasza placówka jako jedna z pierwszych szkół podstawowych została wyposażona w pracownię komputerową. W roku szkolnym 1998/1999 została wytypowana przez Zarząd Gminy do akcji MEN: „Pracownia internetowa w każdej gminie". Dzięki temu otrzymaliśmy 10 komputerów oraz drukarkę laserową i atramentową.
       W roku szkolnym 1999/2000 weszła w życie reforma edukacji, w wyniku której w klasach I-III wprowadzono nauczanie zintegrowane oraz powołano na kolejne trzy lata Publiczną Szkołę Podstawową oraz Publiczne Gimnazjum w Czarnowąsach jako odrębne placówki. W tym czasie do obydwu szkół uczęszczało 381-425 uczniów, którzy osiągnęli wiele sukcesów w różnorodnych konkursach. W roku szkolnym 1999/2000 uczeń klasy VIII b, G. Aksamit, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, natomiast uczennica I. Sobota zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego konkursu recytatorskiego „Poezja Śląska". W innym konkursie, „Katyń – Golgotą Wschodu" uczennica klasy I gimnazjum, U. Labisz, została laureatką na szczeblu wojewódzkim. Nadal odbywały się Gminne Konkursy Ortograficzne.
W roku szkolnym 2000/2001 w szkole podstawowej odbył się Dzień Europejski, który zainicjowała pani Anna Kowalińska. Przygotowania trwały kilka miesięcy, uczniowie z wychowawcami zbierali informacje o wybranych krajach, które prezentowali podczas uroczystości. Tego dnia odbył się także konkurs recytatorski w języku niemieckim i angielskim, urządzono wystawy, plakaty, gazetki, przyrządzono odpowiednie potrawy. Zwieńczeniem imprezy był Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej, a także konkursy plastyczne i sportowe.
       23 maja 2002 r. uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki powołano Zespół Szkół w w Czarnowąsach, który zaczął funkcjonować od 1 września 2002 r. Objął on Publiczną Szkołę Podstawową oraz Publiczne Gimnazjum. 25 czerwca 2002 r. odbył się konkurs na dyrektora zespołu, który wygrała mgr Ewa Drop, a wicedyrektorem została mgr inż. Halina Wosch. Dotychczasowa dyrektor szkoły, mgr Elżbieta Stachowska, oraz wicedyrektor mgr Czesława Bil, przeszły na emeryturę.
       W latach 2002 – 2011 do Zespołu Szkół uczęszczało 370 – 426 uczniów, którzy mogli rozwijać swoje pasje uczestnicząc w zajęciach różnorodnych kół: polonistycznego, matematycznego, chemicznego, plastycznego, wokalnego, teatralnego, fizycznego, biologicznego, komputerowego, języka niemieckiego, historycznego, SKS. W związku z zainteresowaniem turystyką od listopada 2004 roku działało Szkolne Koło PTTK. Powstały i działają do dziś dwie gazetki szkolne: „Pinezka” i „Biuletyn Logopedyczny” (dla uczniów uczęszczających na terapię logopedyczną). Nauczyciele kontynuowali realizację innowacji „Edukacja ortograficzna” oraz „Edukacja regionalna”, pojawiły się także nowe innowacje: „Spotkania z komputerem” (nauka obsługi komputera dla najmłodszych dzieci), „Kolorowa ortografia”, „Edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym”, „Rosnę zdrowo. Program profilaktyki wad postawy ciała i promocji rodzinnej aktywności ruchowej” oraz innowacja świetlicowa „Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu”.
Zorganizowano wiele ciekawych imprez i uroczystości szkolnych. Mieliśmy wystawę fotograficzną o obecności papieża Jana Pawła II na Górze św. Anny. Gościliśmy u nas dzieci z Ukrainy i dyrektorów szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Byli u nas z wizytą reprezentanci Kuratorium Małopolskiego, a także nauczyciele i samorządowcy z Niemiec. W roku szkolnym 2008/2009 miało miejsce spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, który opowiadał najmłodszym o swojej twórczości. W styczniu 2009 roku dzięki współpracy z IPN-em odbyło się seminarium edukacyjne dla uczniów gimnazjum na temat najnowszej historii Śląska Opolskiego, natomiast w maju tego samego roku, wielu wzruszeń dostarczył widzom Koncert Pieśni Patriotycznych, połączony z elementami dramy, recytacją, projekcją krótkich filmów oraz ilustracji na temat ostatnich kilkuset lat naszej historii. Koncertowi towarzyszyła okolicznościowa wystawa. W roku szkolnym 2010/2011 świętowano Dzień Chopinowski,w organizację którego włączyły się wszystkie klasy. Uczniowie odegrali krótkie scenki z życia sławnego Polaka, odbył się także konkurs na szkolnego Chopina. Na zaproszenie pani Aliny Dorosiewicz z krótkim recitalem wystąpiła pianistka, nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Opolu, pani Joanna Wocławek – Hornik.
       W opisywanych latach aktywnie działał Samorząd Uczniowski, który corocznie organizował m.in.: dyskoteki szkolne, obchody Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Walentynki, Mikołajki. W roku szkolnym 2002/2003 na zaproszenie samorządu przybyły do naszej szkoły dzieci z Żytomierza na Ukrainie, goszczące w gminie Dobrzeń Wielki. Natomiast w minionym roku szkolnym 2010/2011, z okazji Dnia Dziecka, Samorząd przygotował szkolny program „Mam Talent”, a po jego zakończeniu wysłuchaliśmy recitalu absolwentów naszego gimnazjum oraz Piotra Jurkowskiego, adepta Opolskiego Studia Piosenki, zwycięzcy „Szansy na sukces” (program z Urszulą).
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość uczestnictwa naszej młodzieży w projektach międzynarodowych. Z inicjatywy pani Joanny Świercz uczniowie gimnazjum wzięli udział w programie „Elementarz tolerancji”. W czerwcu 2005 roku w Turawie nad stworzeniem elementarza tolerancji pracowali wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Łotwy. W czasie wakacji grupa 10 osób wyjechała do Rumunii, gdzie wspólnie z nastolatkami z Węgier, Rumunii, Czech i Słowacji rozmawiali na temat problemów mniejszości narodowych. Nie zabrakło również czasu na wspólne zabawy i uczenie się ludowych tańców rumuńskich. W kolejnym roku szkolnym w programie „Śpiewający obywatel Unii Europejskiej” nasza młodzież spotkała się z uczniami z Ukrainy, Armenii, Gruzji, Łotwy oraz Włoch. Projekty te były realizowane w ramach Programu Młodzież, finansowanego przez Komisję Europejską. Pokłosiem tych wydarzeń stało się utworzenie Stowarzyszenia MUW - Młodzi Uczestnicy Wymian, które od 2006 roku skupia nie tylko uczniów szkoły, ale także absolwentów i nauczycieli. Stowarzyszenie od pięciu lat organizuje w czasie wakacji Matematyczne Wędrówki – czyli obozy matematyczne w różnych ciekawych zakątkach kraju, a od dwóch lat Matematyczne Wakacje dla najmłodszych. Stowarzyszenie finansuje swoją działalność pozyskując środki z funduszy zewnętrznych, współpracując m.in. z takimi organizacjami jak Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Wielkim sprzymierzeńcem działań organizacji jest Gmina Dobrzeń Wielki. To między innymi przy jej wsparciu Stowarzyszenie powołało do życia Młodzieżową Radę Gminy. Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało anglojęzyczne konfrontacje teatralne, w których wzięła udział młodzież i dzieci z całego terenu Gminy Dobrzeń Wielki jak również było organizacją goszczącą wolontariusza ze Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową Stowarzyszenia MUW (www.muw.free.ngo.pl).
       Ze względu na trudną sytuację życiową rodzin niektórych naszych uczniów, szkoła uruchomiła kilka programów, których celem jest pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia finansowego. Od listopada 2002 roku zaczął funkcjonować program autorski „Nasi przedsiębiorcy – naszym dzieciom”, którego pomysłodawcą i inicjatorem była dyrektor szkoły Ewa Drop. Realizacji projektu oraz szczegółowego przygotowania zasad jego funkcjonowania podjął się ówczesny nauczyciel fizyki pan Grzegorz Jachymiak.W pierwszym roku działalności programem objęto czterdziestu uczniów, a działało w nim 18 okolicznych firm. Program z sukcesem funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a obecnie koordynują go: pani Natalia Podkowa i pan Roman Franek. W tym samym roku szkolnym uruchomiono program „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich”, którego celem była pomoc uczniom, w minimalnym stopniu korzystającym z innych form pomocy finansowej lub rzeczowej. Rodzinom tych dzieci przyznawano jednorazowe zapomogi, m.in. na zakup podręczników. Podobny cel przyświecał programowi „Wyprawka dla pierwszoklasisty”, w ramach którego pomoc finansową na zakup podręczników otrzymywały dzieci rozpoczynające naukę w szkole.
        Od kilkunastu lat przyjacielem naszych uczniów jest dawny mieszkaniec Czarnowąs pan Bernhard Serwuschok, który obecnie mieszka w Niemczech i działa w organizacji „Krzyż Maltański”. Każdego roku pamięta o Dniu Dziecka i Mikołaju przywożąc nam różne słodkości. Wielokrotnie dostarczał do szkoły niezwykle przydatne sprzęty i pomoce dydaktyczne. Można na niego liczyć w każdej sytuacji.
       Pomyślnie układa się współpraca szkoły z rodzicami. Rada Rodziców co roku jest współorganizatorem zabawy karnawałowej (a w roku szkolnym 2010/2011 – zabawy andrzejkowej) oraz festynu szkolnego. Przeznacza środki finansowe na zakup nagród w organizowanych konkursach sportowych i artystycznych, dofinansowuje wycieczki dzieciom mającym trudną sytuację materialną. Członkowie Rady Rodziców opiniują pracę nauczycieli zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego, współdecydują o realizowanych w szkole przedsięwzięciach wychowawczych i planowanych wycieczkach. Uczestniczą we wszystkich imprezach i uroczystościach, wzięli także udział w referendum dotyczącym wyboru patrona szkoły. Każdego roku rodzice angażują się w organizację ślubowania, święta szkoły oraz komersu.
       W szkole od wielu lat działa izba tradycji. Miejsce to jest źródłem informacji o życiu, tradycji, obyczajach naszego regionu. Posiadamy liczne eksponaty, które są darami mieszkańców Czarnowąs. Na czas remontu starej szkoły, działalność izby została zawieszona, a eksponaty zabezpieczono. Obecnie izba tradycji została reaktywowana i znajduje się na zapleczu sali historycznej. Pomieszczenie odremontowano i przystosowano do swojej funkcji. Ponownie służy uczniom, nauczycielom oraz społeczności lokalnej. Izba jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

     Z dniem 01.01.2017 miejscowość Czarnowąsy włączono w teren miasta Opole co zapoczątkowało cykl przekształceń naszej placówki - Zespół Szkół w Czarnowąsach zmienił się na Zespół Szkół w Opolu w skład którego wchodziło Gimnazjum nr 11 w Opolu i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu. Od dnia 01.09.2017. Zespół Szkół zlikwidowano pozostawiając  Publiczną Szkołę Podstawową nr 31 w Opolu

Pierwsza strona internetowa naszej szkoły

Druga wersja strony naszej szkoły po zmianach dokonanych przez braci MachaczekHYMN SZKOŁY
 

historia_1.jpeg historia_2.jpeg historia_3.jpeg