Dziś jest: wtorek, 18-01-2022, Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej

Logopeda

 
"Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych.

Czuwanie nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa jest ważnym zadaniem rodziny a później przedszkola i szkoły."*

*Kinga Kozłowska: Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia

 

Gabinet logopedyczny istnieje w szkole od września 2003 r. i jest dostępny dla uczniów naszej szkoły.

Zajęcia prowadzi:

 • mgr Renata Borosz – logopeda, terapeuta – pedagog i nauczyciel kształcenia zintegrowanego
 • mgr Maria Ludwig - logopeda, doradca zawodowy, nauczyciel religii.

We wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania dla uczniów klas pierwszych służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy.
Uczniowie kwalifikowani są również na zajęcia na wniosek rodziców lub Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej.

 

Na zajęciach logopeda diagnozuje problemy ucznia, bada jego wymowę oraz sprawność motoryczną narządów artykulacyjnych, słuch fizyczny i fonematyczny.
W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logarytmiczne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.
Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach, mowie spontanicznej.
Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Kto wspomaga logopedę w jego pracy?
Psycholog - określa poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych i rozległości ewentualnych deficytów
Ortodonta - zbada budowę zgryzu i ustali program ewentualnego leczenia (aparat ortodontyczny, ćwiczenia, zabiegi)
Laryngolog - zbada budowę jamy ustnej, nosowej, pomoże usunąć przyczyny problemów z oddychaniem (trzeci migdał, skrzywiona przegroda, katar, polipy), podetnie skrócone wędzidełko, zbada słuch
Foniatra - zdiagnozuje ewentualne problemy z głosem i ustali rodzaj leczenia
Pedagog - bada poziom umiejętności szkolnych dziecka: pisania (ortografia), czytania, rozumienia przeczytanych treści oraz podejmie pracę w celu wyrównania deficytów w zakresie wyżej wymienionych umiejętności
Pediatra - służy rodzicowi pomocą, w dotarciu do wszystkich w/w specjalistów

Jakie metody stosowane są na zajęciach?

 • METODY SAMOISTNE:

- metoda usprawniania narządów mowy,
- metoda słuchowa – uwrażliwianie dziecka na dźwięki otoczenia, ćwiczenia słuchu fonematycznego (rozróżnianie głosek opozycyjnych, głosek wadliwie i prawidłowo realizowanych),
- metoda wyjaśniania – słowna instrukcja prawidłowego ułożenia narządów mowy,
- metoda wzrokowa – naśladowanie przez dziecko układu artykulacyjnego demonstrowanego przez logopedę,
- metoda czuciowa – metoda kontroli dotyku i czucia skórnego,
- metoda naturalna – naśladowanie naturalnych odgłosów, szmerów,
- metoda integracji sensorycznej – wykorzystywanie jednocześnie pracy wszystkich analizatorów w celu wywołania i utrwalenia prawidłowej głoski (wzmocnienie sposobu i miejsca artykulacji) symbolem, rysunkiem

 • METODY PRZEKSZTAŁCAJĄCE:

- metoda substytucyjna (przekształcanie dźwięku pomocniczego, realizowanego prawidłowo w oczekiwany dźwięk)

 • METODY NIESAMOISTNE:

- metoda uczulania – uwrażliwianie miejsc artykulacji za pomocą szpatułki,
- metoda mechaniczna – uzyskiwanie prawidłowego ułożenia narządów mowy z wykorzystaniem szpatułek

 • METODA ORTOFONICZNO – MUZYCZNA

– kształtowanie prawidłowej wymowy głosek wszystkich trzech szeregów (syczących, ciszących i szumiących), usprawnianie aparatu głosowego oraz poprawności gramatycznej i stylistycznej w oparciu o odpowiednio dobrane piosenki z tekstami ortofonicznymi.

- „Rozśpiewane głoski”
- „Piosenki do rysowania”
- „Piosenki dla najmłodszych”

 • ELEMENTY METODY DOBREGO STARTU 

– ćwiczenia ruchowo – słuchowe do piosenek, rytmizacja słów i zdań z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, wystukiwania rytmu, wyklaskiwania.

 • STOSOWANIE ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ – zdjęcia, piktogramy

Wykorzystanie programu multimedialnego LOGOPEDIA, pozwala nie tylko na zwiększyć atrakcyjności zajęć ale także ich efektywność.
Wypowiedzi dzieci są nagrywane, a następnie odsłuchiwane co często pozwala na samodzielne usłyszenie popełnianych błędów a potem ich korygowanie.

Jaka jest rola rodziców dzieci biorących udział w terapii?

Rodzice powinni:

 1. Wspierać dziecko w terapii
 2. Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego (spieszczania).
 3. W przypadku zauważenia osłabionych reakcji słuchowych należy niezwłocznie udać się z dzieckiem do audiologa i wykonać badanie słuchu.
 4. Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy.
 5. Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać.
 6. Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza.
 7. Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy.
 8. Czuwać aby dziecko codziennie przez około 5- 10 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.

Tylko taka postawa rodziców może przyczynić się do tego, aby dziecko osiągnęło terapeutyczny sukces.