Dziś jest: czwartek, 20-01-2022, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rekrutacji do gimnazjum

Zasady rekrutacji do gimnazjum

 

1.      Do klasy pierwszej trzyletniego gimnazjum przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 12 lat lub 13 lat.

2.      Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej trzyletniego gimnazjum w terminie ustalonym przez kuratora oświaty, na podstawie regulaminu rekrutacji.

3.      Do trzyletniego gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjmuje się:

1)      z urzędu – wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły , na podstawie zgłoszenie dziecka do szkoły (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji)

2)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji)

3)      przy naborze dzieci spoza obwodu brane będą pod uwagę następujące kryteria                (wg skali punktowej)

a) dziecko posiada rodzeństwo w szkole (1 pkt)

b) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica (prawnego opiekuna) lub na trasie jego dojazdu do pracy (1 pkt)

c) szkoła jest miejscem pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) (1 pkt)

d)  rodzic (prawny opiekun) został oddelegowany do pracy na terenie miejscowości należących do obwodu szkoły (1 pkt)

e) rodzic dziecka jest absolwentem naszej szkoły (1 pkt)

f) dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej – kontynuacja nauki (1 pkt)

4.      Terminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum ustala zarządzeniem kurator oświaty.

5.      Dyrektor szkoły publicznej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum; przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkolnym wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

6.      Do klasy programowo wyższej w trzyletnim gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)  świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

2)  pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą.

3)  świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą.

 

Załącznik nr.2  DOCXzgłoszenie dziecka do gimnazjum.docx

Załącznik nr 3  DOCXwniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum.docx