Dziś jest: czwartek, 20-01-2022, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej

Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej

 

1.      Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat lub 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego , a także dzieci , w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

2.      Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej w terminie od 1 do 31 marca roku kalendarzowego poprzedzającego nowy rok szkolny na podstawie regulaminu rekrutacji.

3.      Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjmuje się:

1)      z urzędu – wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły , na podstawie zgłoszenie dziecka do szkoły (załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji)

2)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji)

3)      przy naborze dzieci spoza obwodu brane będą pod uwagę następujące kryteria                (wg skali punktowej)

a) dziecko posiada rodzeństwo w szkole (1 pkt)

b) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica (prawnego opiekuna) lub na trasie jego dojazdu do pracy (1 pkt)

c) szkoła jest miejscem pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) (1 pkt)

d)  rodzic (prawny opiekun) został oddelegowany do pracy na terenie miejscowości należących do obwodu szkoły (1 pkt)

e) rodzic dziecka jest absolwentem naszej szkoły (1 pkt)

4)   posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się do 15 kwietnia (regulamin pracy komisji rekrutacyjnej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji)

5)   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 20 kwietnia.

6)  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami prowadzi się postępowanie uzupełniające. Zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami w terminach do:

- składanie wniosków do 1 do 10 czerwca

- posiedzenie komisji rekrutacyjnej do 20 czerwca

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 30 czerwca

4. Dyrektor szkoły publicznej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej; przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkolnym wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły , w której obwodzie dziecko mieszka.

5. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)  świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisuj arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

2)  pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

3)  świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą.

Załącznik nr 2 DOCXzgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej.docx

Załącznik nr 3DOCXwniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.docx