Dziś jest: wtorek, 25-01-2022, Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT "Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki - Drogą do sukcesu Gimnazjalistów"

 

    93597039.jpeg 2000px-POL_gmina_Dobrzeń_Wielki_COA.svg.png ue-efs.jpeg


Od października 2014 r. do czerwca 2015 r. w 4 gimnazjach gminy Dobrzeń Wielki (ZS Chróścice, ZS Czarnowąsy, ZS Dobrzeń Wielki, ZS-P Kup) jest realizowany Projekt POKL pn. „Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu Gimnazjalistów” na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-16-017/14 o dofinansowanie projektu, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

   Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych u 342 uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie jakości procesu kształcenia w 4 ww. gimnazjach w Gminie Dobrzeń Wielki.

   Celem szczegółowym projektu jest:

 • podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 204 uczniów Gminy Dobrzeń Wielki poprzez rozszerzenie oferty o zagadnienia związane z poradnictwem
  i doradztwem edukacyjno-zawodowym w ramach tworzonych Szkolnych Ośrodków Kariery (SzOK),
 • rozwój kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 226 uczniów,
 • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych u 167 uczniów o specjalnych potrzebach,
 • wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez objęcie doradztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną 233 uczniów.

Gimnazjaliści  z ZS w Czarnowąsach uczestniczą:

 • w ramach utworzonego SzOK w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz warsztatach  (40 uczniów; 42 h lek. po 12 h/ucznia);
 • w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe (58 uczniów; 180 h lek.
  po 15 h/ucznia);
 • w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (22 ucz.; 90 h lek. po 30 h/ucz.);
 • w warsztatach z psychologiem (24 ucz.; 10 h lek. po 5 h/ucz.);
 • w zajęciach z pedagogiem (12 ucz.; 5 h lek. po 5 h/ucz.);

   Ponadto uczniowie (40 uczniów) biorą udział w wyjazdach zawodoznawczych do: Elektrowni Opole, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, a także (70 uczniów) do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Inkubatora Przedsiębiorczości w Opolu, Teatru Starego w Krakowie.

 

Sporządził:

asystent koordynatora projektu Tomasz Biernacki  


                Projekt pn. „Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu gimnazjalistów”                                                   współfinansowany jest ze środków  
     Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Umowa o dofinansowanie nr POKL.09.01.02-16-017/14-00 z dnia 29.09.2014 r

 

 

 

    93597039.jpeg 2000px-POL_gmina_Dobrzeń_Wielki_COA.svg.png ue-efs.jpeg


 

                                            Zdjęcia z wyjazdów uczniów ze szkół gimnazjalnych w ramach projektu                                            „Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu gimnazjalistów”

ZS Czarnowąsy

Wyjazd do Wrocławia - Uniwersytet Wrocławski Wizyta w Teatrze Opolskim Wyjazd do Opola - Zespół Szkół Ekonomicznych

 


                          Projekt pn. „Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki – Drogą do sukcesu gimnazjalistów”                                                   współfinansowany jest ze środków     

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Umowa o dofinansowanie nr POKL.09.01.02-16-017/14-00 z dnia 29.09.2014 r