Dziś jest: niedziela, 05-12-2021, Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw księgowych

Dyrektor Zespołu Szkół

 45-920 Opole ul. Krzanowicka 1

Tel. 77 4691-178

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista do spraw księgowych w wymiarze 0,25 etatu

 1. Wymagania niezbędne

1). Posiadanie obywatelstwa polskiego

2). Posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3). Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze

4). Posiadanie nieposzlakowanej opinii

5). Wykształcenie średnie lub wyższe

6). Staż pracy 2 lata- wykształcenie wyższe, 5 lat- wykształcenie średnie

7). Znajomość przepisów w zakresie księgowości

8). Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalista do spraw księgowych

 

 1. Wymagania dodatkowe

1). Znajomość obsługi komputera

2). Komunikatywność, zdyscyplinowanie

3). Odpowiedzialność

4). Umiejętność pracy w zespole

      3. Zakres obowiązków

                1). Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami

                2). Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu szkoły

3). Ścisłe i terminowe rozliczanie powierzonych zadań

4). Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i rachunków

5). Rozliczanie składek na PFRON

6). Wykonywanie przelewów bankowych faktur płatnych przelewem

7). Prowadzenie ewidencji składników majątkowych w księdze inwentarzowej: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

8). Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z wykonywaną pracą na zajmowanym stanowisku

9). Inne czynności wynikające z bieżących potrzeb jednostki

 1. Warunki pracy na samodzielnym stanowisku ds. księgowych Zespołu Szkół w Opolu- praca w budynku Zespołu Szkół w Opolu, ul. Krzanowicka 1, pierwsze piętro, winda, praca przy komputerze , w wymiarze 0,25 etatu, z przewagą wysiłku umysłowego, praca w zespole w pomieszczeniu biurowym

 

 1. W miesiącu styczniu 2017 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych    wynosił 0%

 

 1. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych , z wyłączeniem  kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych wyłonionych przez komisję

 

 1. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys- Curriculum Vitae
 3. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające odbyte staże
 4. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 5. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie , według wzoru dostępnego na stronie www. zs-czarnowasy.pl lub możliwego do pobrania w sekretariacie szkoły
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902)
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze.
 9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, które pozwala na zatrudnienie i wykonywanie powierzonych czynności

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zespołu Szkół w Opolu, ul. Krzanowicka 1 w terminie do dnia 10.03.2017r.

Aplikacje, które będą niekompletne , wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata .

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Opolu. Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne , będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zostaną telefoniczne powiadomieni o terminie rozmowy.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

w Opolu

Ewa Drop

 

 

PDFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.pdf