Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista  ds. płac i księgowości w wymiarze 1 etatu

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu

 45-920 Opole ul. Krzanowicka 1

Tel. 77 4691-178

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista  ds. płac i księgowości w wymiarze 1 etatu

 1. Wymagania niezbędne

1). Posiadanie obywatelstwa polskiego

2). Posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3). Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze

4). Posiadanie nieposzlakowanej opinii

5). Wykształcenie średnie

6). Znajomość przepisów w zakresie księgowości

7). Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalistads. płac i księgowości

 

        2. Wymagania dodatkowe

1). Znajomość obsługi komputera

2). Komunikatywność, zdyscyplinowanie

3). Odpowiedzialność

4). Umiejętność pracy w zespole

      3. Zakres obowiązków

                1. Prowadzenie dokumentacji płacowej jednostki

              2. Sporządzanie list płac

              3. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS i Urzędu Skarbowego

              4. Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT

              5. Przygotowywanie obowiązujących sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw  płacowych

             6. Przygotowywanie danych do planów finansowych

             7. wydawanie zaświadczeń o zarobkach

             8. Wprowadzanie danych do SIO

             9 Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i głównego księgowego. 

 

 1.  Warunki pracy na samodzielnym stanowisku specjalista  ds. płac i księgowości w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu  - praca w budynku PSP 31 w Opolu, ul. Krzanowicka 1, pierwsze piętro, winda, praca przy komputerze , w wymiarze 1 etatu, z przewagą wysiłku umysłowego, praca w zespole w pomieszczeniu biurowym

 

 1. W miesiącu grudniu 2018 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych    wynosił 0% ( Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011r., Nr 127 poz. 721 z poź. zm.)

 

 1. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych , z wyłączeniem  kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych wyłonionych przez komisję

 

 1. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny- odręcznie podpisany
 2. Życiorys- Curriculum Vitae- odręcznie podpisany
 3. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy
 4. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 5. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie , według wzoru dostępnego na stronie  sp31.opole.pl  lub możliwego do pobrania w sekretariacie szkoły
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze.
 9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, które pozwala na zatrudnienie i wykonywanie powierzonych czynności

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej i zaadresowanej kopercie, wraz z dopiskiem : „ Nabór na stanowisko specjalista ds. płac i księgowości ” w siedzibie PSP 31 w Opolu, ul. Krzanowicka 1 w terminie do dnia .

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres do korespondencji .

Aplikacje, które będą niekompletne , wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert dokona komisja powołana przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu. Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne , będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zostaną telefoniczne powiadomieni o terminie rozmowy.

 

 

 

                                                                           Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

Ewa Drop

 

PDFkwestosob.pdf