Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

Wspaniały wynik ewaluacji zewnętrznej

Przez kilka dni marca w naszej szkole gościli wizytatorzy Opolskiego Kuratorium Oświaty przyglądając się pracy nauczycieli i uczniów. Obserwowane  były lekcje w młodszych i starszych klasach, a także zajęcia pozalekcyjne. O opinię o naszej pracy pytano  członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców)  oraz partnerów reprezentujących lokalne środowisko. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przychylnie i pochlebnie wypowiedzieli się o wysokim poziomie nauczania, ciekawych zajęciach oraz angażowaniu się uczniów w wolontariat, zajęcia pozalekcyjne i i lokalne przedsięwzięcia. 

W tym tygodniu otrzymaliśmy raport zakończony wnioskami, które są dla nas powodem do dumy i radości. Tak dobry wynik i tak pochlebna ocena była możliwa dzięki temu, że o wysoką jakość edukacji starają się nie tylko uczniowie i nauczyciele, lecz także rodzice wspierający nas we wszystkich działaniach.

Dziękując za  wzięcie udziału w badaniach oraz za życzliwość i otwartość na problemy szkoły publikuję poniżej wnioski z raportu, które są efektem naszej wspólnej pracy. 

Ewa Drop, Dyrektor Szkoły.

 

Wnioski  z ewaluacji zewnętrznej w PSP nr 31 w Opolu.

1. Punktem wyjścia w planowaniu i realizacji działań dydaktyczno - wychowawczych przez nauczycieli jest wnikliwa diagnoza dotychczasowych osiągnięć oraz systematyczna analiza nabywania wiadomości i umiejętności każdego ucznia. Prowadzone działania korzystnie wpływają na wzrost efektów kształcenia.

2. Szkoła systematycznie doskonali warunki i sposoby realizacji podstawy programowej poprzez rozbudowę bazy, wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz dostosowywanie organizacji pracy do potrzeb uczniów.

3. Stosowanie wielu różnych aktywizujących metod i form pracy ma przełożenie na wzrost zaangażowania uczniów w proces uczenia się i sprawia, że wysoko oceniają własną aktywność na zajęciach prowadzonych w szkole i poza nią.

4. Stwarzanie sytuacji i okazji do angażowania się w różne działania sprawia, że każdy uczeń staje się aktywnym i zaangażowanym członkiem społeczności szkolnej.

5. Aktywność i zaangażowanie uczniów w kolejnych latach utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie co świadczy o skuteczności stosowanych przez szkołę metod i form oddziaływań.

6. Kształtowanie pożądanych postaw aktywności społecznej, otwartości i współdziałania przyczynia się do podejmowania przez uczniów różnych inicjatyw nie tylko na rzecz własnego rozwoju.

7. Wzajemna współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego w wielu przypadkach jest codziennością, stając się dobrą praktyką przynoszącą wymierne korzyści dla rozwoju szkoły i środowiska.

8. Spójność opinii wszystkich uczestników przeprowadzonego badania wskazujących korzyści płynące ze wzajemnej współpracy świadczy o jej użyteczności.