Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

zajęcia świetlicowe

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego. Organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych                        dla  uczniów klas 1-3

 

Procedury przygotowano na podstawie:

Wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 14 maja 2020 r.,

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 poz. 872),

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające                            rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 poz. 871).

 

 1. Zasady przyjęć dzieci do szkoły

           

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 31 w Opolu, mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
 2. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów, godziny zajęć  wynikają z możliwości organizacyjnych szkoły.
 3. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz niebędące pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu.

 

 1. Organizacja pracy szkoły

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje od  godz. 6.45 do 16.00. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w godz. od 6.45 do 16.00. Przyjęcia ucznia od rodzica będzie dokonywał  pracownik pełniący dyżur przy wejściu do budynku szkoły. Rodzic oczekuje na dziecko przy drzwiach wejściowych.
 2. W wyznaczonym czasie tj. w godzinach od 6.45 do 8.00 rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu do budynku szkolnego, zdejmuje mu osłonę nosa i ust oraz przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi szkoły, który mierzy mu temperaturę i kieruje do grupy.
 3. Dzieci, których temperatura ciała przekraczać będzie 370C oraz z wyraźnymi objawami choroby nie będą przyjmowane do szkoły.
 4. Rodzic odbiera dziecko do godz. 16.00., oczekując  na nie przy wejściu do budynku szkoły. Informacja o tym, że dziecko winno zejść do rodzica przekazywana będzie telefonicznie. Numery telefonów do nauczycieli umieszczone zostaną na drzwiach szkoły.  Pracownik szkoły przyprowadza dziecko i przekazuje rodzicowi, który zakłada mu osłonę nosa i ust i zabiera do domu.
 5. W miarę możliwości organizacyjnych do grup przyporządkowani są stali opiekunowie.
 6. Jedna grupa w miarę możliwości przebywa w stałej sali.
 7. W grupie może przebywać do 10 dzieci. 
 8. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (wliczając uczniów i nauczyciela).
 9. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5m, jeden uczeń przy jednej ławce.
 10.  Nauczyciel powinien organizować zajęcia w taki sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami.
 11. Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować lub wyprać. Za dezynfekcje pomieszczeń i powierzchni odpowiada kierownik gospodarczy.
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą się znajdować na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki  żadnych przedmiotów ani zabawek.
 14. Uczeń powinien mieć ze sobą drugie śniadanie oraz napój w opakowaniach jednorazowych.
 15. Nauczyciel organizuje przerwy dla prowadzonej grupy uczniów w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W tym czasie nauczyciel dba o bezpieczeństwo uczniów                                            i przeprowadza wietrzenie sali.
 16. Szkoła zostanie tak zorganizowana, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Za organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych odpowiada kierownik świetlicy.
 17. Grupy uczniowskie korzystają z boiska rotacyjnie, w jednym czasie  mogą z tych obiektów korzystać dwie grupy, przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły.
 18. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 19. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów z zachowaniem dystansu, po każdym użyciu wykorzystany sprzęt sportowy oraz podłoga będą czyszczone z użyciem detergentu.
 20. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny                             w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.
 21. Rodzice znajdują się w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni, to jest przed wejściem do budynku szkoły. Dziecko  odbiera i wydaje rodzicowi/opiekunowi  wyznaczony dyżurny pracownik.
 22. Do szkoły uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.
 23. Pracownik szkoły sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów.
 24. Do szkoły uczniowie przyprowadzani są przez osoby zdrowe.
 25. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,                            nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 26. Rodzice wyposażają dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i ze szkoły i zabierają ją ze sobą.
 27. Uczniowie w szkole nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
 28. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły utrzymują dystans społeczny  między sobą min. 1,5 m.
 29. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone, w razie konieczności należy  zachować środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk. W szkole  mogą przebywać tylko osoby zdrowe.
 30. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą  (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji.
 31. W szkole wyznacza się miejsce izolacji (sala nr 101)  dla uczniów przejawiających objawy chorobowe, z zachowaniem 2 m odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów. Rodzic  ma obowiązek stawić się w szkole bezzwłocznie.                     Nad dzieckiem przejawiającym objawy chorobowe czuwa dyżurujący pracownik                            z zachowaniem minimum 2 m odległości.

 

 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po  skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 3. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników klawiatury np. domofonów.
 4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia. Podczas dokonywania dezynfekcji grupa dzieci pod opieką nauczyciela przebywa na dworze (z zachowaniem rotacji - dezynfekcja nie może odbywać się jednocześnie w dwóch salach).
 6. Nauczyciel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nosa, przyłbice.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 9. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły

 

 1. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących                    na chorobę zakaźną.
 2. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe ( sala nr 101)
 3. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów                     nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,                   a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 4. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego                       i Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. W budynku szkoły, w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno - epidemiologicznej.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów.
 7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 9. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. 

 

 1. Rodzice, opiekunowie prawni

 

 1. Rodzice zobligowani są do poinformowania, w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19, zgodnie z wyznaczonym czasem pracy szkoły.
 2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ustalonych przez szkołę.
 3. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni (przed wejściem do budynku szkoły).
 4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników szkoły.
 5. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, są zobligowani   do  nieprzyprowadzania dziecka do placówki.
 6. Rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury. Zgoda na oświadczeniu dotyczy obojga rodziców/prawnych opiekunów.

W dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły rodzic składa w szkole oryginał oświadczenia.

 1. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół podstawowych wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.                          o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 2. Procedura jest  uszczegółowiona i dostosowana do indywidualnych warunków lokalowych                                 i osobowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu.
 3. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie naszego kraju.
 4. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły                                                     i przez e - dziennik.
 5. Procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. do odwołania.

 

 

Załączniki:

PDFZałącznik nr 2 - oświadczenie pracownika.pdf

PDFZałącznik nr 1-Oświadczenie rodzica o zapoznaniu sią z procedurami.pdf