Dziś jest: środa, 26-01-2022, Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego. Organizacji zajęć w formie konsultacji.

 

Podstawa prawna:

Wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 14 maja 2020 r.,

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 poz. 872)

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające                            rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 poz. 871)

 

 1. Zasady przyjęcia uczniów na konsultacje w szkole  
 1. Od dnia 25 maja 2020 r. organizowane będą konsultacje dla uczniów kl. VIII, natomiast od dnia 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla pozostałych uczniów.
 2. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
 3. Organizacja powyższych zajęć uzależniona jest od  możliwości szkoły.
 4. W tym okresie przebywanie osób z zewnątrz w placówce zostaje ograniczone do niezbędnego minimum tzn. przebywanie tylko w wyznaczonych obszarach,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 5. Do szkoły przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, których rodzice/opiekunowie podpiszą oświadczenie,  biorąc  odpowiedzialność za przebywanie ucznia w szkole oraz wyrażą zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem na teren placówki, a także  w czasie opieki jeśli zajdzie taka konieczność (niepokojące objawy). 
 6. Wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka  termometrem bezdotykowym w przedsionku szkoły.
 7. Dzieci, których temperatura ciała przekraczać będzie 370C oraz z wyraźnymi objawami choroby nie będą przyjmowane do szkoły.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych uczniowi nie wolno uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły.
 9. Obowiązkiem rodzica/opiekuna  jest zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i ze szkoły.
 10. Po wejściu na teren placówki jednorazową maseczkę ochronną uczeń wyrzuca do specjalnie wyznaczonego pojemnika, maseczkę wielokrotnego użytku przechowuje w zamkniętym woreczku foliowym, w który powinien być zaopatrzony przez rodziców/opiekunów.
 11. Uczniowie na terenie szkoły nie mają obowiązku używania  indywidualnej osłony
  nosa i ust.
 12. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą  (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji.

 

 1. Organizacja zajęć w formie konsultacji.

 

 1. Zajęcia konsultacyjne z nauczycielami odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu.
 2. Nauczyciel wskazuje uczniowi termin konsultacji dostosowany do możliwości organizacyjnych szkoły.
 3. Potrzebę udziału w konsultacjach uczeń zgłasza nauczycielowi przedmiotu.
 4. Podstawą udziału w konsultacjach jest dostarczenie wypełnionego przez rodziców /opiekunów  Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa. Podpisane przez rodziców oświadczenie uczeń przynosi ze sobą na konsultacje i oddaje nauczycielowi.  (Załącznik nr 3).
 5. Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
 6. Ze względu na infrastrukturę szkoły w konsultacjach grupowych może jednocześnie wziąć udział 10 uczniów.
 7. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min.1,5 m
  (1 uczeń-1 ławka/stolik),
 8. Uczeń przychodzi do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 9. Po wejściu na teren placówki i dokonaniu pomiaru temperatury przez wyznaczonego pracownika, myje lub dezynfekuje ręce i udaje się do wyznaczonej sali.
 10. W klasie zajmuje wyznaczony przez nauczyciela stolik/ławkę.
 11. Podczas zajęć korzysta z  własnego zestawu podręczników i przyborów szkolnych bez możliwości wzajemnego pożyczania.
 12. Po zajęciach opuszcza klasę w kolejności wskazanej przez nauczyciela oraz niezwłocznie teren szkoły.
 13. W czasie pobytu na terenie szkoły uczeń może skorzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z ustalonymi zasadami.
 14. Podczas pobytu w szkole zabronione jest przebywanie w skupiskach uczniów na korytarzu, w toaletach czy innych wspólnych pomieszczeniach, a także przed szkołą w jej obrębie.
 15. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzice zobowiązani są do powiadomienia nauczyciela z jednodniowym wyprzedzeniem.
 16. W przypadku podejrzenia zarażenia się wirusem stosuje się procedury opisane
  w Rozdz. IV

 

 

 

 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściu do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do szkoły,  po  skorzystaniu z toalety i w trakcie zajęć w razie potrzeby.
 3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły utrzymują dystans społeczny  między sobą min. 1,5 m.  
 4. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 5. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 6. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.
 7. Wietrzenie sal, w których przeprowadzane są zajęcia odbywa się przynajmniej raz na godzinę.
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, przyłbice.
 9. Wszystkie pomieszczenia  sanitarno-higieniczne zaopatrzone są w mydło, ręczniki papierowe oraz  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 10. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.
 11. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 12. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osób przebywających na terenie szkoły

 

 1. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe.
 2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 3. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji osoby dorosłej przejawiającej objawy chorobowe ( sala Nr 101).
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go
  od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów.
 5. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 7. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.
 8. W szkole wyznacza się miejsce izolacji (sala Nr 101)  dla uczniów przejawiających objawy chorobowe. O zaistniałej sytuacji powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów. Rodzic  ma obowiązek stawić się w szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym objawy chorobowe czuwa dyżurujący pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości.
 9.  Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa.
 10. W budynku szkoły, w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno - epidemiologicznej.

 

 

 

 1. Rodzice, opiekunowie prawni

 

 1. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami dotyczącymi organizacji konsultacji  , a następnie  złożenia stosownego Oświadczenia  będącego jednocześnie deklaracją udziału dziecka w zajęciach. Zgoda na oświadczeniu dotyczy obojga rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Rodzice /opiekunowie podpisując oświadczenie jednocześnie akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszej procedury.
 3. Oświadczenie przesłane w formie elektronicznej  traktowane będzie jako zgłoszenie udziału
  w  zajęciach. Oryginał oświadczenia dziecko dostarcza do szkoły w dniu konsultacji .
 4. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni (przed wejściem do budynku szkoły).
 5. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników szkoły.
 6. Rodzice zobligowani są w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących  stanu zdrowia dziecka,     do  nieprzysyłania dziecka do placówki oraz poinformowania szkoły o rezygnacji
  z zajęć.
 7. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół podstawowych wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.   
   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567
  ) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 2. Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych                                 i osobowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu.
 3. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie naszego kraju.
 4. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły  i przez e - dziennik.
 5. Procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. do odwołania.

 

 

Załączniki:

PDFZałącznik nr 3- oświadczenie rodzica - konsultacje.pdf
PDFZałącznik nr 2 - oświadczenie pracownika.pdf