Dziś jest: środa, 26-01-2022, Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Biuletyn Informacji Publicznej

Rewalidacje

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

Podstawa prawna:

Wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 14 maja 2020 r.,

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 poz. 872)

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające                            rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 poz. 871)

 

 1. Zasady przyjęcia uczniów na zajęcia rewalidacyjne w szkole  
 1. W szkole organizowane będą zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.
 2. Udział w zajęciach rewalidacyjnych jest dobrowolny.
 3. W wyznaczonym czasie ( godziny ustalone z nauczycielem) rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu do budynku szkolnego, zdejmuje mu osłonę nosa i ust. Następnie przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela, który mierzy mu temperaturę. Jeśli temperatura ciała przekraczać będzie 370C oraz zaobserwowane zostaną wyraźne objawy choroby uczeń nie może być przyjęty na zajęcia.
 4. Organizacja powyższych zajęć uzależniona jest od  możliwości szkoły.
 5. W tym okresie przebywanie osób z zewnątrz w placówce zostaje ograniczone do niezbędnego minimum tzn. przebywanie tylko w wyznaczonych obszarach,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych uczniowi nie wolno uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły.
 7. Obowiązkiem rodzica/opiekuna  jest zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i ze szkoły.
 8. Uczniowie na terenie szkoły nie mają obowiązku używania  indywidualnej osłony
  nosa i ust.
 9. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą  (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji.

 

 1. Organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej.
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje od  godz. 6.45 do 16.00 Zajęcia rewalidacji indywidualnej  odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu w porozumieniu z nauczycielami specjalistami.
 2. Podstawą udziału w zajęciach jest dostarczenie wypełnionego przez rodziców /opiekunów  Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa. Podpisane przez rodziców oświadczenie uczeń przynosi ze sobą na zajęcia i oddaje nauczycielowi.  (Załącznik nr 4 ).
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzice zobowiązani są do powiadomienia szkoły
  z jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Zajęcia prowadzone są z nauczycielem specjalistą.
 5. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na osobę  (dla ucznia
  i nauczyciela).
 6. Na zajęcia uczeń przynosi własne przybory szkolne wskazane przez nauczyciela.
 7. Nauczyciel informuje dziecko w sposób dostosowany do jego potrzeb o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,
 8. Prowadzący zajęcia dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego,
  z uwzględnieniem potrzeb uczestnika zajęć.
 9. Po zajęciach uczeń opuszcza teren szkoły.
 10. W przypadku podejrzenia zarażenia się wirusem stosuje się procedury opisane
  w Rozdz. IV.

 

 

 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściu do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do szkoły,  po  skorzystaniu z toalety i w trakcie zajęć w razie potrzeby.
 3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły utrzymują dystans społeczny  między sobą min. 1,5 m. 
 4. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 5. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 6. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.
 7. Wietrzenie sal, w których przeprowadzane są zajęcia odbywa się przynajmniej raz na godzinę.
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, przyłbice.
 9. Wszystkie pomieszczenia  sanitarno-higieniczne zaopatrzone są w mydło, ręczniki papierowe oraz  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 10. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.
 11. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 12. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osób przebywających na terenie szkoły

 

 1. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe.
 2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 3. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji osoby dorosłej przejawiającej objawy chorobowe ( sala Nr 101).
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go
  od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów.
 5. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 7. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.
 8. W szkole wyznacza się miejsce izolacji (sala Nr 101)  dla uczniów przejawiających objawy chorobowe. O zaistniałej sytuacji powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów. Rodzic  ma obowiązek stawić się w szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym objawy chorobowe czuwa dyżurujący pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości.
 9.  Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa.
 10. W budynku szkoły, w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno - epidemiologicznej.

 

 

 

 1. Rodzice, opiekunowie prawni

 

 1. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami dotyczącymi organizacji konsultacji  , a następnie  złożenia stosownego Oświadczenia  będącego jednocześnie deklaracją udziału dziecka w zajęciach. Zgoda na oświadczeniu dotyczy obojga rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Rodzice /opiekunowie podpisując oświadczenie jednocześnie akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszej procedury.
 3. Oświadczenie przesłane w formie elektronicznej  traktowane będzie jako zgłoszenie udziału
  w  zajęciach. Oryginał oświadczenia dziecko dostarcza do szkoły w dniu konsultacji .
 4. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni (przed wejściem do budynku szkoły).
 5. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników szkoły.
 6. Rodzice zobligowani są w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących  stanu zdrowia dziecka,     do  nieprzysyłania dziecka do placówki oraz poinformowania szkoły o rezygnacji
  z zajęć.
 7. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół podstawowych wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  
   o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567
  ) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 2. Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych                                 i osobowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu.
 3. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie naszego kraju.
 4. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły  i przez e - dziennik.
 5. Procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. do odwołania.

 

 

Załączniki:

PDFZałącznik nr 2 - oświadczenie pracownika.pdf
PDFZałącznik nr 4 - oświadczenie rodzica - rewalidacja.pdf