Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

Egzamin ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2020r. w Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu

Opracowane na podstawie: Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (WWW.cke.pl) MEN oraz GIS.

 1. Egzamin odbywa się w dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. o godz. 9.00.
 2. Czas pisania poszczególnych części egzaminu:

- język polski (16.06.2020) – 120 min. (uczniowie z dostosowaniami: 180 min.)

- matematyka (17.06.2020) – 100 min. (uczniowie z dostosowaniami: 150 min.)

- język obcy (18.06.2020) – 90 min. (uczniowie z dostosowaniami: 135 min.)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. przy poruszaniu się.
 4. Czekając na wejście do szkoły, do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do szkoły.
 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Wszystkie rzeczy osobiste zdających (plecak, kurtka, torba) należy zostawić w salach:

104 (klasa 8b) i 105 (klasa 8a). W salach przygotowane będą foliowe worki do których należy włożyć wszystkie przedmioty.

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Członkowie zespołu nadzorującego, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Członkowie zespołu nadzorującego podczas czynności organizacyjnych są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki jednorazowe.
 3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, zakryte usta i nos.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
 5. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku pozostają otwarte. Wyjątek stanowi część egzaminu z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.
 6. Przed rozpoczęciem egzaminu zespół egzaminacyjny przypomina zdającym o:

- zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

- obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z Sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

- niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

- konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 1. Zdający może na stałe opuścić salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 2. W dniu egzaminu uczniowie zgłaszają się do szkoły wg harmonogramu:

Godz. 8.30 – klasa 8a

Godz.8.45 – klasa 8b.

Po wejściu do szkoły zdający udają się do wyznaczonych sal (8a – 105, 8b - 104), aby pozostawić rzeczy osobiste. Następnie udają się pod salę egzaminacyjną, gdzie wykonują polecenia komisji egzaminacyjnej. Listy zdających oraz przydzielonych sal będą wywieszone na tablicy przy wejściu do szkoły.

Po zakończonym egzaminie uczniowie udają się do domu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu.