Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów

Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

przez uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zasady przyznania i korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów.
  2. uprawnienia dyrektora oraz szkolnego administratora dotyczące kont w usłudze G Suite dla  Szkół i Uczelni,
  3. postanowienia końcowe
 2. Usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do współpracy zdalnej pomiędzy uczniami oraz nauczycielami i uczniami.
 3. Administratorem danych osobowych jest administrator konta hostingowego powiązanego z domeną sp31.opole.pl.
 4. Użytkowanie przez uczniów konta w usługach G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z akceptacją Warunków korzystania z usługi Google oraz Polityki prywatności Google (https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=pl, ttps://www.google.com/a/help/intl/pl/users/privacy.html, https://support.google.com/a/answer/139019?hl=pl#howsecure&scanning&ads&monitor&COPPA&FERPA&Myanmar&)

§ 2 Zasady tworzenia i usuwania kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

 1. Konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni tworzone będą według wzorca:

imie.nazwisko@sp31.opole.pl,

z wykorzystaniem liter alfabetu łacińskiego.

 1. W przypadku powtórzenia się nazwy użytkownika, na jej końcu dodawana będzie kolejna liczba naturalna.
 2. Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Opolu dostęp do konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni otrzymuje od klasy pierwszej do końca czasu edukacji w szkole.
 3. Użytkowanie konta przez ucznia w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z:
  1. wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na założenie i używanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni - załącznik nr 1
  2. pisemną akceptacją postanowień niniejszego regulaminu przez ucznia – załącznik nr 1.
 4. Konta utworzone w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni oraz powiązane z nimi dane (w tym dokumenty, materiały itp.) będą usuwane po zakończeniu edukacji ucznia w szkole.
 5. Osobę zarządzającą kontami uczniów, zwaną dalej szkolnym administratorem usługi G Suite dla Szkół i Uczelni, wyznacza dyrektor szkoły. Administrator przekazuje uczniom szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz hasła startowe.
 6. Wychowawcy klas czwartych są zobowiązani do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem po założeniu kont uczniom.
 7. Z każdym kontem uczniowskim powiązane jest konto rodzica, na które otrzymywać on będzie informacje związane z postępami ucznia według zasad ustalanych indywidualnie przez poszczególnych nauczycieli.

 

§ 3 Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów

 1. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni może być wykorzystywane przez ucznia wyłącznie w celu:
  1. realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego
  2. wewnątrzszkolnej komunikacji  za pomocą poczty elektronicznej czy grup dyskusyjnych pomiędzy uczniami, a uczniami i nauczycielami,
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony prywatności i wizerunku),
  2. nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu),
  3. nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików,
  4. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
 3. Przy pierwszym logowaniu do konta uczeń zobowiązany jest do zmiany hasła
 4. W razie utraty możliwości logowania się do usług Google Suite należy bezzwłocznie powiadomić o tym szkolnego administratora lub dyrektora szkoły.

§ 4 Uprawnienia dyrektora oraz szkolnego administratora dotyczące kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa szkoły dyrektor i szkolny administrator zastrzegają sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem przez uczniów kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni.
 2. Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych.
 3. Dyrektor ma również prawo do kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do:
  1. zmian postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. usuwania kont uczniów, którzy przestają być uczniami szkoły w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia zajęć edukacyjnych,
  3. zablokowania kont uczniów w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem szkoły, w szczególności może to dotyczyć:
   • zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie,
   • zachowań naruszających inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych szkoły,
   • naruszania ogólnie przyjętych zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.

PDFZGODA.pdf